LIG.punt logo

DNA

ONS GLO

1. dat die Bybel die geïnspireerde, onfeilbare, gesaghebbende Woord van God is.

2. dat daar een God is wat vir ewig bestaan in drie persone: Vader, Seun en Heilige Gees.

3. dat ons Here Jesus, God is, dat hy ‘n maagdelike geboorte gehad het, dat hy ‘n sondelose lewe gely het, dat hy wonderwerke gedoen het, dat hy vleeslik opgestaan het uit die dood uit, en dat Hy opgevaar na die regterhand van die Vader.

4. in die universele sondigheid en skuld van die mens sedert die sondeval, wat ons onderwerp aan God se toorn en oordeel.

5. in die verlossing van die skuld, die straf en die mag van sonde, slegs deur die opofferende dood van Jesus Christus, as ons verteenwoordiger en plaasvervanger.

6. dat, vir die redding van verlore, sondige mense, dit absoluut noodsaaklik is dat die Heilige Gees nuwe lewe moet genereer in die individu, wat hom instaat stel om hom tot God te bekeer en in Jesus Christus te glo.

7. in die inwoning en werk van die Heilige Gees in die gelowige wat hom instaat stel om 'n God-verheerlikende lewe te lei.

8. in die opstanding van beide die wat gered is en die wat verlore is: die wat gered is tot ‘n ewige lewe en die wat verlore is tot ‘n ewige verderf.

9. in die geestelike eenheid van gelowiges in ons Here Jesus Christus.

10. in die fisiese terugkeer van die Here Jesus Christus.

'n Meer volledige uiteensetting van wat ons glo is hier beskikbaar.

Kontak ons op info@ligpunt.com.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon