LIG.punt logo

DNA

HARTKLOP

Ons bestaan...

....met die doel om God te verheerlik deur die lig van die evangelie van Jesus Christus in Pretoria te skyn, vir die verlossing van dié wat nog in duisternis is en die voordeel van die hele gemeenskap.

Ons beoog...

...om in alles wat ons doen 'n Christus-Gesentreerde, Evangelie-Verkondigende, Gemeenskap-Kultiverende, Woord-Bedienende, Kultuur-Transformerende, God-Verheerlikende kerk te wees.

Hiermee bedoel ons:

Christus-Gesentreerd: Ons is oortuig dat enige bediening wat nie op Christus as fondasie gebou is nie, uiteindelik hopeloos en betekenisloos is (1 Kor 3:10-15). Jesus is die een wat besig is om Sy kerk te bou (Mt 16:18) en Hy sal Sy kerk een dag as Sy bruid ontvang (Op 19:6-9). Hy is dus die rede vir ons bestaan, ons voortdurende bron van krag, die motivering vir ons optrede en die fokus van ons uiteindelike hoop.

Evangelie-Verkondigend: Die hart van die boodskap wat ons verkondig is die wonderlike nuus dat God besig is om Sy koninkryk tot stand te bring deur die persoon en werk van Sy seun, Jesus Christus onse Here. Dit is slegs deur die getroue verkondiging van hierdie boodskap dat God kragtig besig is om mense in Sy koninkryk in te bring en stelselmagtig Sy nuwe hemel en aarde tot stand te bring (Rom 1:16). Hierdie boodskap was sentraal tot beide Jesus (Mt 1:15; 1:38) en die Apostels se bedienings (1 Cor 2:1-5).

Woord-Bedienend: Dit is ons oortuiging dat die Kerk Christus-gesentreerd en evangelie-verkondigend bly deur die tydige en ontydige, skaamtelose proklamering van die Woord wat korrek hanteer word (2 Tim 2:15, 2 Tim 4:2). Met ‘Woord’ bedoel ons die Bybel, wat die lewe-gewende swaard is waarmee die Gees in ons, en in ons midde aan die werk is (Ef 6:17).

Gemeenskap-Kultiverend: Net soos wat God “persone-in-gemeenskap” is (Jn 5:19-20), so is Christus besig om nie net individue nie, maar gemeenskap vir Homself te versamel (Ef 2:19-22). Die kultivering van gemeenskap van gelowiges wat lief is vir God en mekaar en vir die wêreld omgee, is beide noodsaaklik vir die gesondheid van die kerk (1 Kor 12:26) en krities vir ons Christelike getuienis (Jn 17:20-23).

Kultuur-Transformerend: Soos orals die geval is, het Pretoria se kultuur beide sy sterk en swak punte. Ons glo dat Christus ons nie geroep het om verwyderd van ons kultuur te lewe nie (Jer 29:4-7; Joh 17:15) en terselfdertyd nie te swyg oor aspekte van ons kultuur wat teenstrydig is met God se Woord nie (Mt 5:13-16). Dit is eerder ons begeerte om gemeenskap te wees wat die vernuwing en behoorlike aanwending van kultuur sal aanmoedig.

God-Verheerlikend: Ons grootste begeerte is dat LIG.punt 'n aardse weerspieëling van die hemelse Kerk sal wees (Heb 12:22; Rev 5:12). Dit beteken dat ons as kerk mekaar wil aanmoedig om in elke sfeer van ons lewens, onsself as lewende offers aan God te gee (Rom 12:1-2). 1 Pet 2:9 verduidelik wie ons in wese is en waarvoor ons bestaan: vir die uitsluitlike doel om lof te bring aan Hom wat ons uit die duisternis uit geroep het en in Sy wonderlike lig in gebring het.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon